Forretning­betingelser

Labora Legal er et kontorfællesskab af selvstændige advokatvirksomheder, som vi driver i personligt regi. Disse forretningsbetingelser (”Betingelser”) gælder for enhver opgave, der udføres af en af de selvstændige advokatvirksomheder, medmindre andet er aftalt. Forretningsbetingelserne udgør et tillæg til det aftalebrev (”Aftalebrev”), der typisk vil være oprettet mellem klienten og den enkelte Labora Legal advokatvirksomhed.

Den enkelte Labora Legal advokatvirksomhed er eneansvarlig for arbejdets udførelse og omtales i det følgende som den enkelte ”LL”.

Aftalebrevet og disse Betingelser udgør det samlede aftalegrundlag (”Aftalen”) mellem LL og klienten. Aftalen udtrykker den fulde forståelse mellem klienten og LL for så vidt angår de beskrevne tjenesteydelser og skal gå forud for alle hidtidige mundtlige og skriftlige aftaler. Aftalen kan kun ændres eller modificeres (også for så vidt angår ændringer i omfanget og arten af tjenesteydelserne samt honorarer), hvis dette sker skriftligt.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Betingelser og Aftalebrevet, skal Aftalebrevet være gældende.

1. TAVSHEDSPLIGT OG HABILITET
Fra første henvendelse, kan klienten være betrygget i, at ‎henvendelsen og alle oplysninger fra eller om klienten er omfattet af ubetinget tavshedspligt. Desuden sikrer vi, at alt materiale, uanset hvordan ‎vi modtager det, behandles og opbevares fortroligt.‎

Vi har også procedurer for afdækning af interessekonflikter og ‎habilitetsproblemer. Det betyder, at vi ikke bistår klienter eller klienter med opgaver, hvis der er ‎eller må forventes at opstå en interessekonflikt.‎

2. HVIDVASKREGLER
Som advokatfirma er LL omfattet af hvidvasklovens regler. Det betyder, ‎at vi, i det omfang vi er forpligtet i medfør af loven, indhenter og opbevarer identitetsoplysninger om klienter. Vi har et ‎internt regelsæt, der sikrer, at loven overholdes i forhold til den konkrete opgave.

3. REGLER FOR UDØVELSE AF ADVOKATVIRKSOMHED OG BEHANDLING AF KLIENTMIDLER
Som advokater er vi beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af ‎Advokatsamfundet. På hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk under punktet ‎‎”Regler” gengives retsplejelovens regler for udøvelse af advokatvirksomhed samt ‎Advokatsamfundets regler for god advokatskik. I LL modtager vi ikke betroede midler, men alene betaling for vort arbejde og udlæg. Derfor administrerer vi ikke en klientkonto underlagt regler for behandling af klientmidler.

4. HONORAR OG OMKOSTNINGER
Som hovedregel beregnes vort honorar på baggrund af tidsforbrug. I ‎tillæg hertil og efter omstændighederne indgår bl.a. opgavens betydning, kompleksitet ‎og værdi for klienten, opgavens udfald, arten og omfanget af det arbejde, der er udført, ‎samt den specialistviden, der er anvendt, og det ansvar, opgaven indebærer.‎

Overfor forbrugere/privatpersoner oplyser vi altid vores timetakst inklusive moms og – hvis muligt – et begrundet estimat over salær samt ‎oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Vi afgiver også gerne efter anmodning tilsvarende oplysninger overfor selskabsklienter. Vi orienterer klienten så tidligt ‎som muligt, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige et afgivet ‎estimat.‎

5. FAKTURERING
LL fakturerer som udgangspunkt pr. måned eller pr. kvartal. Retssager kan dog ‎faktureres for en længere periode, alt efter sagens ‎karakter og forløb. Udlæg og omkostninger i forbindelse med opgaven specificeres udtrykkeligt. 

Medmindre andet er aftalt eller angivet på fakturaen, er betalingsbetingelserne 14 dage fra fakturadato, og der tillægges ‎moms efter gældende regler.‎ Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens ‎bestemmelser, samt rykkergebyr. ‎

6. PERSONDATA
I administrationen af klientforholdet, vil vi behandle en række personoplysninger om klienten og ansatte hos klienten. Det drejer sig om kontaktoplysninger på medarbejdere hos klienten, oplysninger til brug for afregning og økonomi og andre almindelige personoplysninger, som er nødvendige i forhold til vores drift, og som ikke krænker klienten eller medarbejderens rettigheder
I forbindelse med selve sagsbehandlingen, kan vi håndtere alle personlige oplysninger om klienten eller de medarbejdere, der enten direkte eller indirekte (bi-personer) udgør en del af sagens faktuelle omstændigheder.

Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er udover administrative formål, herunder til kontakt og konflikttjek, at vurdere og behandle de juridiske aspekter i sagen samt at yde juridisk rådgivning til klienten.

Til brug for vurdering af sagen kan der endvidere blive indsamlet oplysninger fra offentlige kilder og fra personer med kendskab til sagen. Alle personlige oplysninger, der er tilknyttet sagen, kan blive videregivet mellem de selskaber, der arbejder i kontorfællesskab under navnet Labora Legal. Hvor det er nødvendigt og relevant i forhold til vores opdrag, kan personlige oplysninger blive videregivet til modparten, domstole, faglig voldgift, ligebehandlingsnævnet og andre tvisteløsningsorganer. Oplysninger kan også blive videregivet til tilsynsmyndigheder, politi m.v. i det omfang, at vi retligt er pålagt en forpligtelse hertil. Yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger, herunder også om individets rettigheder kan findes her på hjemmesiden under ‘Om Labora Legal’.

Vi har procedurer til sikring af beskyttelsen af personlige oplysninger, og vores medarbejdere er uddannede og trænede i persondatareglerne, overholdelsen heraf samt krav til fortrolighed.

Vi har passende sikkerhedsforanstaltninger i kraft til at sikre personlige oplysningers tilgængelighed, fortrolighed, robusthed og integritet.
Som advokater anses vi ikke som databehandlere i forbindelse med juridisk rådgivning men som dataansvarlige, og der skal derfor ikke foreligge en databehandleraftale mellem klienten og LL.

7. ANSVAR OG FORSIKRING
Den enkelte LL, der er part i Aftalen, er ansvarlig for de ydelser, der leveres, i overensstemmelse med dansk rets ‎almindelige regler. Den enkelte LL har tegnet advokatansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. ‎Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed, uanset hvor ‎denne udøves.‎ Hvert LL er forsikret ved selvstændige policer.

Ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, tab af data, tabt avance, tabt indtjeningspotentiale eller tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab eller følgeskader. Erstatningsansvar for rådgivning og bistand er begrænset til kr. 2.500.000.

LL rådgiver alene om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning fra LL om forhold vedrørende andre retsområder end dansk ret er udelukkende af informativ karakter og gives uden ansvar for LL. Hvis sagen involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at klienten engagerer udenlandske advokater. LL påtager sig intet ansvar for eventuel fejlagtig rådgivning fra udenlandske advokater, uanset om kontakten til sådanne advokater måtte være etableret med LLs bistand eller rådgivningen indhentet igennem LL.

8. ARKIVERING OG RETTIGHEDER
Materiale vedrørende en opgave, herunder elektronisk data, opbevares som udgangspunkt så længe klientforholdet består og i den periode, hvor et retskrav kan gøres gældende af eller mod LL. ‎

LL har de ophavsretlige og øvrige immaterielle rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, der udarbejdes i forbindelse med opgavens løsning. Klienten får dog de nødvendige rettigheder til brug for klientens forhold.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
LL og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation (herunder e-mail eller andet medie) og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer i forbindelse med elektronisk kommunikation. LL og LLs underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information. Afhængig af sagens følsomhed og den konkrete kommunikation, vil der blive anvendt krypteringssystemer eller digital signatur. Efter anmodning om og omkostningsafdækning, opfyldes klientens eventuelle krav til krypteringssystemer mv.

10. KLAGER
Ved udøvelsen af advokatvirksomhed er LL underlagt de særlige regler, der gælder herfor. Disse regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, der også beskriver muligheden for og hvortil, der kan indgives klage over advokatens adfærd eller honorar. Advokatsamfundet er beliggende på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Klager over vores persondataretlige behandling, kan fremsættes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K og via www.datatilsynet.dk.

Vi opfordrer dog klienter til først at henvende sig til det LL, som klienten har indgået Aftalen med.

11. TVISTER
Disse Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

Enhver tvist i forbindelse med Betingelserne eller Aftalen, der ikke kan løses mindeligt eller for klienten ikke kan løses via Advokatnævnet, skal indbringes for de danske domstole.