Persondata­politik

Introduktion

Labora Legal består af selvstændige, samarbejdende advokatfirmaer, der er etableret i et kontorfællesskab med drift i firmaet LL Administration.

Denne persondatapolitik er målrettet dig, som er i berøring med LL på baggrund af vores rådgivning og advokatbistand, enten som klient eller som deltager i en sag, eksempelvis som modpart eller vidne. Du kan læse mere specifikt om, hvad der gælder i den enkelte situation under fanerne ovenfor. Andre er velkomne til at læse med.

Generelt

I forbindelse med levering af vores ydelser vil omhandle oplysninger om dig eller oplysninger, som kan identificere dig (personoplysninger).

Det ligger naturligt i vores virke at respektere dig og dit privatliv, hvorfor vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Så udover advokatetik om fortrolighed og tavshedspligt, behandler vi dine personlige oplysninger på den måde, som vi har vedtaget i denne persondatapolitik.

Vi har fokus på karakteren og omfanget af personoplysninger, og hvordan vi bedst beskytter dem. Derfor indsamler vi og vi behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt formål. Vi prioriterer at vi ikke indsamler flere personoplysninger, end der er nødvendige for at opnå det formål.

Vi kan dog være forpligtet i henhold til lovgivningen at indsamle og behandle visse personoplysninger.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores juridiske rådgivning og retssager, samt klientforholdet.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker udelukkende til saglige og legitime formål. Såfremt vi ønsker at anvende personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere herom, medmindre behandlingen er omfattet af vores tavshedspligt eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign. Ved anonymisering af personoplysninger, så de registrerede personer ikke længere er identificeret eller identificerbare, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden orientering herom.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser, herunder fastlæggelse, gøres gældende eller forsvares. Vi holder øje med, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysninger.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til andet formål end det, som personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til. Skulle vi alligevel se at det er nødvendigt, vil vi oplyse dig herom, ifald behandlingen ikke er omfattet af vores tavshedspligt eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign. Vi vurderer i denne sammenhæng også, om brugen af personoplysningerne til det nye formål kan have negative konsekvenser for dig.

I nogle tilfælde kan vi have brug for at indhente og sammenstille personoplysninger fra tredjepart, eksempelvis fra offentlige myndigheder og private aktører. I så fald oplyser vi herom og indhenter samtykke hertil, medmindre du allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller din interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign.

Hvem deler vi personoplysninger med

Vi kan dele personoplysninger med tilknyttede selskaber under Labora Legal kontorfællesskabet, samt med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål.

I sådanne tilfælde skal disse selskaber overholde vores sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os, til andre formål. Såfremt vi anvender andre virksomheder til behandling af personoplysninger, indgår vi databehandleraftaler, som nærmere regulerer virksomhedens behandling af personoplysninger på vores vegne.

I kraft af vores funktion som advokater, kan personoplysninger videregives til vores klient(er), samarbejdspartnere, eller andre parter og deltagere, der er involveret i en sag. Vi videregiver også personoplysninger, hvor vi har lovpligt til at videregive personoplysningerne, eksempelvis til brug for skatteforhold. Vi videregiver også dine personoplysninger til registrering i offentlige myndigheders databaser og til brug for disse myndigheder, eksempelvis virk.dk eller minretssag.dk, og til brug for myndigheder, domstolene, faglig voldgift, Ligebehandlingsnævnet eller andre tvistløsningsorganers behandling.

I vores aftaler stiller vi krav om, at vores klient- og sagsoplysninger ikke opbevares eller behandles uden for Danmark. Vi overfører i øvrigt kun personoplysninger til behandling uden for EU og EØS, hvis det sker til en klient, modpart eller domstol mv.

Sletning

Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de pågældende personoplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængig af det pågældende formål. Oplysninger til brug for sagshåndtering vil som udgangspunkt opbevares i 25 år, men der kan være kortere eller længere opbevaringsperioder

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse.

Vi har også proces for håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til dig og Datatilsynet.

Dataansvarlig

Labora Legal består af selvstændige samarbejdende virksomheder under driftselskabet LL Administration ApS, Indiavej 1, 1. sal, 2100 København Ø, CVR. Nummer 38736299. I forbindelse med udførelsen af vores services og rådgivning, vil dette selskab sammen med den konkrete samarbejdende virksomhed være fælles dataansvarlig for behandlingen er dine personlige oplysninger.

Vores klient vil være dataansvarlig for deres behandling af dine personlige oplysninger, hvis disse lovligt videregives fra os til vores klient.

Ændring

Det kan blive nødvendigt for os at ændre brugen af personlige oplysninger, eksempelvis på grund af den digitale udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre denne privatlivspolitik. Er der tale om væsentlige ændringer, vil vi, hvis det er muligt, sørge for at du får besked om ændringerne

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Når du benytter vores hjemmeside, vil der opsamles cookies, der ligeledes er personoplysninger. Vi anvender kun cookies til brug for drift af hjemmesiden. Vi har ikke SoMe-plugins på vores hjemmeside. Læs mere på vores cookiepolitik.

Kontakt

Hvis du ønsker mere viden om, hvordan Labora Legal behandler personoplysninger, kan du kontakte os på mail csb@laboralegal.com eller telefon +45 24489299.

Vil du vide mere om reglerne for behandling af personlige oplysninger, kan du finde yderligere information på Datatilsynets hjemmeside.

Rettigheder

Persondatareglerne giver dig som registreret nogle rettigheder. Dem kan du læse mere om her.