Persondata­politik for klienter

Persondatapolitik for klienter

Hos Labora Legal tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt, og fortrolighed, tillid og tavshedspligt er en del af vores DNA som advokater. Denne privatlivspolitik er målrettet de klienter, hvis personlige oplysninger, vi behandler som led i klientforholdet. Denne privatlivspolitik supplerer derfor vores generelle privatlivspolitik, som du kan læse her.

Du kan også kontakte Labora Legal vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til csb@laboralegal.com.

Typer af personoplysninger og hvor vi får dem fra

I forbindelse med oprettelsen og håndtering af klientforholdet, vil vi behandle personlige oplysninger om dig hovedsageligt indsamlet fra dig selv. 

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse
  • erhverv
  • stilling
  • bankoplysninger omfattet af kundeforholdet
  • regnskabsoplysninger omfattet af kundeforholdet
  • oplysninger om sagshistorik

I forbindelse med administrationen af klientforholdet, kan vi også have brug for at indsamle og behandle supplerede personoplysninger i forbindelse med eksempelvis myndighedsbehandlinger. 

Vi indsamler personoplysninger om klientens, klientens repræsentant og kontaktpersoner hos klienten fra kontaktpersonen selv eller via offentliggjorte personoplysninger på klientens hjemmeside, CVR-registret, eller LinkedIn, samt eventuelle anbefalinger, som andre har skrevet om dig på offentlige kilder.

Vi vil kun indhente de relevante og nødvendige almindelige personoplysninger om dig til brug for vurderingen af dig som klient, herunder eksempelvis til brug for krav om undersøgelser for interessekonflikt.  

Vi vil normalt ikke indsamle følsomme personoplysninger om klienter. I forbindelse med vores sagshåndtering, kan der dog blive indsamlet følsomme personoplysninger, personnummer eller oplysninger om lovovertrædelser eller straffedomme om dig.

Formål og behandlingshjemmel

Vi behandler kun personoplysninger om dig til brug for håndteringen af klientforholdet og/eller dig som repræsentant for klienten, i det omfang det er nødvendigt for klientforholdet, herunder som dokumentation. De pågældende oplysninger er nødvendige for, at vi kan entydigt identificere klienten og kommunikere med klienten samt administrere klientforholdet og opfylde vores aftaler. Det er også nødvendigt i forhold til de retlige forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til dansk ret.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6., stk. 1, litra b i Persondataforordningen, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller personnummer, vil behandlingsgrundlaget være art. 9, stk. 2, litra f om at håndhæve eller forsvare et retskrav. 

Klientens personoplysninger vil blive delt med offentlige myndigheder i det omfang, at vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Vi sikrer os, at personoplysninger om kontaktpersonen hos klienten er opdaterede ved passende intervaller at orientere os på LinkedIn om eventuelle stillingsskift. Hvis vi modtager direkte besked fra kontaktpersonen om, at denne stopper i jobbet, vil vi sørge for at opdatere vores kontaktpersoner hos klienten. Den hidtidige kontaktperson vil derefter ikke behandles som kontaktperson, men oplysninger om den fratrådte kontaktperson vil stadig kunne behandles i overensstemmelse med princippet beskrevet først i dette afsnit.

Sletning

Vi opbevarer personoplysninger indtil, at ethvert krav i forbindelse med klientforholdet er forældet, hvorefter de slettes. Det vil som udganspunkt være op til 25 år. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedurer, og de vil blive slettet i overensstemmelse med fornyelse af backup.Vi vil normalt ikke indsamle følsomme personoplysninger om klienter. I forbindelse med vores sagshåndtering, kan der dog blive indsamlet følsomme personoplysninger, personnummer eller oplysninger om lovovertrædelser eller straffedomme, som en led i vores sagshåndtering. I så fald sker behandlingen med lovhjemmel, eksempelvis til brug for at et retskrav kan fastlæggelse, gøres gældende eller forsvares.

Skulle du blive bedt om at afgive samtykke, vil du modtage mere specifik oplysning om, hvad der sker med dine personlige oplysninger.

Vi beholder dine personoplysninger så længe, som der er nødvendigt i forhold til dig som klient.   

Personoplysninger om dig vil derfor normalt af hensyn til vores ansvarsforsikring og bogføringsloven blive slettet senest 5 år efter endelig beslutning om klientforholdets ophør er truffet, medmindre vi konkret aftaler, at vi beholder dine personoplysninger i længere tid, eller der er anden lovligt grundlag for fortsat opbevaring.

Dataansvarlig

Den sagsansvarlige partners advokats advokatselskab vil være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Rettigheder

Du kan som klient have en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af personoplysninger og ret til at få personoplysninger slettet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser. For nærmere oplysning om de registreredes rettigheder, herunder anmodning om udøvelse heraf, kan vi henvise til vores politik om registreredes rettigheder.